Αρχεία κατηγορίας: Προσκλήσεις

Πρόσκληση PIR005 με κωδικό ΟΠΣ 3425 και τίτλο: «Αξιοποίηση και Ψηφιακή – Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 650.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων: 50419575044797

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση PIR006 με κωδικό ΟΠΣ 3433 και τίτλο: «Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 1.370.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022 
MIS Εντάξεων: 50448005041839

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση PIR003 με κωδικό ΟΠΣ 3418 και τίτλο: «Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ.»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 02 «∆ιάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ µε τη χρήση ΤΠΕ»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 2c – Ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός Στόχος: 2.c.1 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τοµείς του πολιτισµού, των µεταφορών και της κοινωνικής ενσωµάτωσης
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 1.621.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων:  50636965045546

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση PIR002 με κωδικό ΟΠΣ 3280 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΚΤ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 13.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Προϋπολογισμός: 200.650€
Ημερομηνία Έναρξης: 27-08-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων:  5032747 

Σχετικά Αρχεία


Πρόσκληση PIR001 με κωδικό ΟΠΣ 3255 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΤΠΑ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 12.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Προϋπολογισμός: 600.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 27-08-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων:  5032702

Σχετικά Αρχεία