Πρόσκληση PIR002 με κωδικό ΟΠΣ 3280 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΚΤ»

banner

Πρόσκληση PIR002 με κωδικό ΟΠΣ 3280 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΚΤ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 13.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Προϋπολογισμός: 200.650€
Ημερομηνία Έναρξης: 27-08-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων:  5032747 

Σχετικά Αρχεία