Πρόσκληση PIR005 με κωδικό ΟΠΣ 3425 και τίτλο: «Αξιοποίηση και Ψηφιακή – Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν»

banner

Πρόσκληση PIR005 με κωδικό ΟΠΣ 3425 και τίτλο: «Αξιοποίηση και Ψηφιακή – Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 650.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων: 50419575044797

Σχετικά Αρχεία