Πρόσκληση PIR001 με κωδικό ΟΠΣ 3255 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΤΠΑ»

banner

Πρόσκληση PIR001 με κωδικό ΟΠΣ 3255 και τίτλο: «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» – ΕΤΠΑ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 12.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Προϋπολογισμός: 600.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 27-08-2018 
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων:  5032702

Σχετικά Αρχεία