Ένταξη της πράξης με MIS:5032747 και τίτλο «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΚΤ»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5032747 και τίτλο «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΚΤ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 13 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 13.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Πρόσκληση: PIR002
MIS: 5032747
Συνολική ΔΔ: 134.905,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 25-09-2018 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 15-06-2021

Σχετικά Αρχεία