Ένταξη της Πράξης με MIS: 5041839 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού»

banner

Ένταξη της Πράξης με MIS: 5041839 και τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR006
MIS: 5041839
Συνολική ΔΔ: 1.100.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 29-07-2020 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 16-02-2023

Σχετικά Αρχεία