Ένταξη της πράξης με MIS:5032702 και τίτλο «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΤΠΑ»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5032702 και τίτλο «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ε.Φ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ » – ΕΤΠΑ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 12.a – Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ /
Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)
Πρόσκληση: PIR001
MIS: 5032702
Συνολική ΔΔ: 600.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 25-09-2018 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 24-02-2023

Σχετικά Αρχεία