Νομοθεσία για Δικαιούχους

banner

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”

Συνημμένα Αρχεία