Διαδικασίες πρόληψης & αντιμετώπισης της απάτης

banner

Αντιμετώπιση της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία και έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους άξονες Πρόληψη – Ανίχνευση – Απόκριση – Συνεχή Βελτίωση και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

– Προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας

– Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών

– Αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς

– Ενίσχυση της διαφάνειας

– Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η Στρατηγική εξειδικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες ανά στόχο, που περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου Δράσης, έχει διαμορφωθεί η Δήλωση Πολιτικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης και θέτει τη βάση για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.