Ένταξη της πράξης με MIS:5041957 και τίτλο «Ψηφιακή πύλη στον Πολιτισμό του Πειραιά»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5041957 και τίτλο «Ψηφιακή πύλη στον Πολιτισμό του Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR005
MIS: 5041957
Συνολική ΔΔ: 500.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 28-06-2019 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 14-10-2020

Σχετικά Αρχεία