Ένταξη της πράξης με MIS:5044797 και τίτλο «Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5044797 και τίτλο «Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR005
MIS: 5044797
Συνολική ΔΔ: 150.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 24-07-2019 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 27-06-2021

Σχετικά Αρχεία