Πρόσκληση PIR006 με κωδικό ΟΠΣ 3433 και τίτλο: «Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών»

banner

Πρόσκληση PIR006 με κωδικό ΟΠΣ 3433 και τίτλο: «Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) – Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 1.370.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 12-12-2018
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022 
MIS Εντάξεων: 50448005041839

Σχετικά Αρχεία