Ένταξη της πράξης με MIS:5044800 και τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5044800 και τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR006
MIS: 5044800
Συνολική ΔΔ: 270.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 17-07-2020 
Ημερομηνία Τροποποίησης:  

Σχετικά Αρχεία