Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ 2014-2020

banner

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη νέα αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ενσωματώνοντας τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

Οι τροποποιήσεις του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) αναρτώνται  και στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx).

Σχετικά Αρχεία: