Ένταξη της πράξης με MIS:5045073 και τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5045073 και τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR008
MIS: 5045073
Συνολική ΔΔ: 24.800,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 07-05-2019 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 17-07-2019

Σχετικά Αρχεία