Πρόσκληση PIR008 με κωδικό ΟΠΣ 3468 και τίτλο: «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά»

banner

Πρόσκληση PIR008 με κωδικό ΟΠΣ 3468 και τίτλο: «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας Δήμου Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά 
Προϋπολογισμός: 300.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 16-01-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2023 
MIS Εντάξεων: 504507350540155074509

Σχετικά Αρχεία