Μηνιαία Αρχεία: Ιανουάριος 2024

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από τη Δράση της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»» και με Κωδικό ΟΠΣ 4916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 3c – «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών»
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Πειραιά
Πρόσκληση: PIR026
Συνολική ΔΔ: 7.116.196,78 €
Σχετικές Αποφάσεις: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δικαιούχος: Εταιρικά σχήματα

Αρχικός Προϋπολογισμός: 7.116.196,78 €

*************************************************************************************************

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης δεκαέξι (16) Πράξεων:  

ΑΔΑ: 9ΠΞΤΩΞΥ-6Β8 Λήψη

Ανάκληση της Απόφασης  Ένταξης εννέα (9) Πράξεων:  

ΑΔΑ: ΨΥΘΣΩΞΥ-Ι4Ψ Λήψη

*************************************************************************************************

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο τηλέφωνο 213.0166.100 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00) ή

στο e-mail: CovidPiraeus@elanet.gr