Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απόσπασης Υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ, για την στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Δήμου Πειραιά

banner

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απόσπασης Υπαλλήλων της ΜΟΔ ΑΕ, για την στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Δήμου Πειραιά

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020

ΚΑΛΕΙ

τις/τους ενδιαφερόµενες/ους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΜΟ∆ Α.Ε, να υποβάλλουν σχετική αίτηση για απόσπαση, προκειµένου να στελεχώσουν τις Μονάδες Α και Β του ΕΦ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.4605/2019.