Πρόσκληση PIR024 με κωδικό ΟΠΣ 4837 και τίτλο: «Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά»

banner

Πρόσκληση PIR024 με κωδικό ΟΠΣ 4837 και τίτλο: «Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Πειραιά
Προϋπολογισμός: 1.200.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 05-04-2021
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2021 (Έχει λήξει)
MIS Εντάξεων: 5149163

Σχετικά Αρχεία