Ένταξη της πράξης με MIS:5149163 και τίτλο «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5149163 και τίτλο «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΥ»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ειδικός Στόχος: 6.c.1 – Ανάδειξη υποδοµών πολιτισµού – τουρισµού µητροπολιτικής εµβέλειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Πειραιά
Πρόσκληση: PIR024
MIS: 5149163
Συνολική ΔΔ: 888.832,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 25-11-2021
Ημερομηνία Τροποποίησης:  

Σχετικά Αρχεία