Πρόσκληση PIR010 με κωδικό ΟΠΣ 3494 και τίτλο: «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων»

banner

Πρόσκληση PIR010 με κωδικό ΟΠΣ 3494 και τίτλο: «Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 3.a – Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος: 3.a.1 – Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS) 
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά 
Προϋπολογισμός: 4.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 20-03-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων: 5062147

Σχετικά Αρχεία