Πρόσκληση PIR009 με κωδικό ΟΠΣ 3489 και τίτλο: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας»

banner

Πρόσκληση PIR009 με κωδικό ΟΠΣ 3489 και τίτλο: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 3.c – Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
3.d – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός Στόχος: 3.c.1 – Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας
3.d.1 – Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά 
Προϋπολογισμός: 6.100.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 20-03-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022 
MIS Εντάξεων: 5050830

Σχετικά Αρχεία