Ένταξη της πράξης με MIS:5047186 και τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5047186 και τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά»

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6iv – Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός Στόχος: 33 – Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR012
MIS: 5047186
Συνολική ΔΔ: 1.187.660,55 €
Ημερομηνία Ένταξης: 26-09-2019 
Ημερομηνία Τροποποίησης: 14-09-2022

Σχετικά Αρχεία