ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά

banner

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Δήμου Πειραιά

Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στο να διαμορφώσουν για τους πολίτες τους παρόμοιες συνθήκες ανάπτυξης, παρόμοιες ευκαιρίες για εργασία, ικανοποιητικές υποδομές, καλύτερο περιβάλλον. Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμοποιεί, ένα από τα πιο βασικά, είναι η χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (γνωστά ως Επιχειρησιακά Προγράμματα) που για την περίπτωση της Ελλάδας είναι προγράμματα που είτε αφορούν τομείς για το σύνολο της χώρας (π.χ. Μεταφορές) είτε αφορούν Περιφέρειες (π.χ. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής). Σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Ε.Ε. προχώρησε στην δημιουργία κάποιων νέων εργαλείων που σκοπό έχουν να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη με τρόπο όμως ολοκληρωμένο (π.χ. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ή Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων). Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο που θα εφαρμοστεί και τα έργα που θα γίνουν βάσει αυτού του σχεδίου θα πρέπει να αφορούν σε πολλούς τομείς που αγγίζουν τη καθημερινότητα των πολιτών που κατοικούν ή εργάζονται σε μια γεωγραφική περιοχή (π.χ. σε ένα Δήμο ή σε μια περιοχή ενός Δήμου). Έτσι ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο (που ονομάζεται ΟΧΕ) για έναν Δήμο μπορεί να αφορά σε έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το περιβάλλον, με την επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό κλπ. Βασική παράμετρος επιτυχίας ενός τέτοιου στρατηγικού προγράμματος είναι να έχει στο σχεδιασμό του δράσεις από πολλούς τομείς πολιτικής (άρα Επιχειρησιακά Προγράμματα) που θα οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα (Όραμα). Η υλοποίηση αυτών των δράσεων/έργων γίνεται μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία η Ε.Ε. τα χρηματοδοτεί με τα Ταμεία που έχει δημιουργήσει και τα οποία ενισχύουν συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με την αποστολή τους. Τα ταμεία αυτά είναι:
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
• Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πειραιά ετοιμάζεται να υλοποιήσει τη δική του πρόταση έχοντας υπόψη ότι αυτή πρέπει να έχει τα εξής συστατικά:
• Καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης,
• Έργα και δράσεις για υλοποίηση
• Διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης της ΟΧΕ.

Εγκεκριμένη Στρατηγική ΟΧΕ.ΒΑΑ Δήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – 6ΝΩΝ7Λ7-24Υ

ΦΕΚ 789.Β.7.3.2018- ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΦΔ