Ένταξη της πράξης με MIS:5200056 και τίτλο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και Στεγάστρων στις Οδούς Δημοσθένους και Λυκούργου στον Πειραιά.»

banner

Ένταξη της πράξης με MIS:5200056 και τίτλο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και Στεγάστρων στις Οδούς Δημοσθένους και Λυκούργου στον Πειραιά.»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6e – Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός Στόχος: 6.e.1 – Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής ΟΧΕ
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Πρόσκληση: PIR012
MIS: 5200056
Συνολική ΔΔ: 3.538.200,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 20-01-2023
Ημερομηνία Τροποποίησης:  

Σχετικά Αρχεία