Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

banner

Εκ των υστέρων δημοσιότητα για τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Κατηγορία : Νέα/Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καταρτίστηκε ο κατάλογος με τις αναθέσεις του έτους 2018, του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου Πειραιά, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.