Πρόσκληση PIR014 με κωδικό ΟΠΣ 3569 και τίτλο: «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

banner

Πρόσκληση PIR014 με κωδικό ΟΠΣ 3569 και τίτλο: «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

Πρόγραμμα: ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Άξονα Προτεραιότητας: 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 5a – Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ειδικός Στόχος: 5.a.1- Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Πειραιά
Προϋπολογισμός: 300.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: 20-03-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2022
MIS Εντάξεων: 5047883

Σχετικά Αρχεία